ข่าวการศึกษา

ม.อ. ชง ครม.สัญจร ภูเก็ต หวังสร้างศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน บริการรักษาโรคซับซ้อนหนุนเสริมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อันดามัน

วันนี้ (2 พ.ย. 63) ณ ร้านอาหารนายทวย จังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ รองศาสตราจารย์พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าพบปรึกษาหารือและขอคำแนะนำจาก ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำเสนอโครงการสร้างศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ต เน้นการบริการ Tertiary Care การแพทย์แม่นยำ การแพทย์ทางไกล และการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับ Premium 2.ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล สงขลานครินทร์ เน้นบริการทันตกรรมครบวงจร และการบริการทันตกรรมแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ เน้นสร้างบุคลากรวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ โดยการเรียนพื้นฐานใช้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ การฝึกปฏิบัติงานระยะแรกใช้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนในภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มอันดามันได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อนต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งสถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการส่งตัวไปรักษาโรคซับซ้อนนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินแผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายนนี้ รวมทั้งโครงการดังกล่าวยังถือเป็นโครงการที่ทางคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) โดยจังหวัดภูเก็ต เสนอให้เป็นวาระสำคัญลำดับแรกในการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในครั้งนี้ด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top