ข่าวทั่วไป

กกต.สงขลา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (11 พ.ย. 63) อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหดสงขลา ได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกรเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีเจตนาที่มุ่งหวังจะสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้สมัครไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สร้างความรักสามัคคีของผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่ายให้เป็นไปแนวทางที่สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง สร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อน และหลังวันเลือกตั้ง

สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชน เป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนของตน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมณ์ได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตร ก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้ติดตามและผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมจำนวน 335 คน กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงกิจกรรม โดยนายมานพ ชูมณี หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม กระบวนการการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา โดยคณะวิทยากรจกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายฯ โดยคณะวิทยาการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top