ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบ Co-Payment จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564” เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (17 พ.ย. 63) ที่บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบ Co-Payment จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564” โดยมีนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้จัดงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน “นัดพบ Co-Payment จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564” ในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้จัดงานขึ้น โดยโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือ การจ้างงานทั้งที่เป็นนายจ้าง สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อบรรเทาปัญหาของนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ให้ได้รับการจ้างงานตรงกับความต้องการของตนเองและตลาดแรงงานได้มีงานทำเพิ่มมากขึ้น สามารถขับคลื่อนให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวได้ในระดับศักยภาพ

ทั้งนี้ ปัญหาการว่างงานในนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ เป็นปัญหาที่สำคัญเกิดจากความไม่สอดคล้องกันของตลาดแรงงาน ระหว่างตำแหน่งงานว่างที่มีกับจำนวนผู้จบการศึกษาใหม่ การจัดกิจกรรม “นัดพบ Co-Payment” ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน รัฐบาลได้สนับสนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งให้กับนายจ้างสถานประกอบการ ได้จ้างงานนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่ ครอบคลุมทุกระดับของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี ปวส. ปวช. และมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานของนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่ได้มากขึ้น

จังหวัดสงขลา ได้รับเป้าหมายในการดำเนินการให้มีการจ้างงานแก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ ถึง 5,620 คน และมีการนำนวัตกรรมในการสมัครงานด้านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ที่ทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้สมัครงาน และคัดเลือกผ่านระบบได้และในวันงานยังสัมภาษณ์งาน และ Matching งานได้กับผู้สมัครงานโดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สามารถพิจารณาอนุมัติได้ในระบบทันที เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ตรงจุด และเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือให้นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ได้มีงานทำ ถือว่าเป็นแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ การจัดงานในครั้งนี้ คาคว่าจะส่งผลในภาพรวมต่อการแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง

ด้าน นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน “นัดพบ Co-Payment  จังหวัดสงขลา” ในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ช่วยให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ลดปัญหาการว่างงน รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้สามารถจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น และเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น โครงการนี้สนับสนุนให้นายจ้าง สถานประกอบการ จ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 5,620 คน การจัดงาน “นัดพบ Co-Payment จังหวัดสงขลา” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ที่ประสงค์จะหางานทำ ได้สมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการ จำนวนมากในคราวเดียวกัน สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดได้อย่างหลากหลาย ขณะเดียวกัน นายจ้าง สถานประกอบการ ก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานที่ต้องการได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ได้สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน โดยนายจ้าง สถานประกอบการ รวมทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com การจัดงานในครั้งนี้ มีนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 38 แห่ง ตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรา ซึ่งจะมีการจัดงาน 2 วันคือในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-16.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top