ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผย ครม. เห็นชอบ ให้คนต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอแนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศต้นทางที่สำคัญในการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง สถานประกอบการ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวที่จะได้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 2.คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตทำงาน โดยกรมการจัดหางาน เป็นผู้ออกใบอนุญาตทำงานให้ ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกิน 2 ปี 3.คนต่างด้าวยื่นขอรับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (VISA) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ 1,900 บาท โดยยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 4.การจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำวิธีการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top