ข่าวการศึกษา

การแพทย์แผนไทย ม.อ. เตรียมเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์ เมืองสุขภาพโลก

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย เพื่อฝึกทักษะทางวิชาชีพ ในเบื้องต้นคาดว่าจะรับ จำนวน 20 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ใช้เวลาเรียน 1 ปี ตาม “แผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการเป็นเมืองสุขภาพโลกทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 6 สาขา คือ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ตอนนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ผ่านหลักการเรื่องศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเรียบร้อยแล้ว โดยให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข รับไปพิจารณาความพร้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน และให้ประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศจากจำนวนสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรองในสาขาการแพทย์แผนไทย จำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.เวชกรรมไทย ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยโรค ให้การรักษาด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 2.เภสัชกรรมไทย ทำหน้าที่ผลิตยา ปรุงยา ประดิษฐยาแผนไทย 3.การผดุงครรภ์ไทย ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด 4.การนวดไทย ทำหน้าที่รักษา บรรเทาปวดด้วยการนวด และยาสมุนไพร

และในปีการศึกษา 2565 คณะการแพทย์แผนไทย เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรประกาศ ป.บัณฑิต ด้านการนวดไทย เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์แผนไทยที่มีความชำนาญในการนวดรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง เช่น โรคกลุ่ม NCDs และโรคกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ สามารถให้บริการในระดับพรีเมี่ยมแก่ชาวต่างชาติได้ เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นตั้งเป้าหมายไว้ชั้นปีละ 20 คน แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 10 คน โดยในระยะแรกจะมีการใช้สถานพยาบาลที่มีในพื้นที่ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งฝึกปฎิบัติให้กับนักศึกษาของเราด้วย

นักศึกษาในหลักสูตร ป.บัณฑิต ด้านการนวดไทย จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานทั้งทางด้านการนวดไทย ด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา กิริยามารยาท ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อให้สามารถบริการทางฝั่งอันดามันครอบคลุมการให้บริการแบบพรีเมี่ยมได้ สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ ให้บริการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูงกับนักท่องเที่ยวระดับกลางขึ้นไป

“…ศาสตร์การแพทย์แผนไทย จัดเป็นการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องของสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงกรณีของสปาและการนวด ซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวเอเชียและชาวตะวันออกกลางจากกลุ่มประเทศอาหรับ มีทั้งสปาและสปาฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน รองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี…”

คณะการแพทย์แผนไทย เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มีแผนการรับนักศึกษาปีละ 90 คน ผลิตบัณฑิตมาแล้ว จำนวน 12 รุ่น ส่วนใหญ่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานที่สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบางส่วนเข้าทำงานในภาคเอกชน เช่น ธุรกิจสปา หรือเปิดธุรกิจส่วนตัว​โดยมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 1 เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนักศึกษา รวมทั้งให้บริการฟื้นฟู บำบัด รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. และวันเสาร์ ถึงอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top