ข่าวการศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovative Education 2020” และเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (19 พ.ย. 63) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา และงาน “The Sphere of Innovative Education 2020” ของโรงเรียนวรพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนปฐมวัย และระดับประถมปีที่ 1-6 และเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ ที่ก้อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดยมี ดร.พัฒน์ มาศนิยม ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งแขกผู้มรเกียรติ เข้าร่วมกว่า 500 คน

โดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมพิธีสงฆ์และกล่าวแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนวรพัฒน์ พร้อมชื่นชมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์อาคารวรพัฒน์นวสิกขา และ “Warraphat Learning Sphere” จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ และใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้จากห้องเรียนที่ใช้ฐานความคิดแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีกระบวนการและวิธีการที่ชัดเจน ตลอดจนถึงการใช้สื่อและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติฝึกฝนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาพลเมืองในอนาคตให้สามารถรับมือกับโลกอนาคตได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ “Warraphat Learning Sphere” ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความสนใจของตนเองผ่านการเรียนรู้ในโลกการเรียนรู้หลากหลายด้าน ด้วยวิธีการเรียนที่ช่วยสร้างความสุข และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ในอนาคต รวมถึงการทำงานในอาชีพที่เหมาะสม และตรงกับความชอบ ความถนัด และสนใจของเด็กแต่ละคนด้วย

อีกทั้ง ทางโรงเรียนยังมีเครือข่าย และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งเป็นภาคีการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังความสนใจในการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนบันดาลใจภาคใต้ ครั้งที่ 1 จาก 12 จังหวัด รวมจำนวน 49 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนบันดาลใจ และจะมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top