ข่าวการศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ยกระดับนวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจาก ชุมชนวังวน จังหวัดตรัง

ดร.ทัชชญา สังขะกูล อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผศ.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิจัยโครงการ “นวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจากเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวังวน จังหวัดตรัง” ภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมนำเสนอรูปแบบและรับฟังแนวทางในการออกแบบ “ศาลาจากรักษ์โลก” นวัตกรรมบล็อคทางเท้าและแผ่นฝ้าจากเส้นใยต้นจาก โดยมีนางประภาพรรณ กันตังพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน ผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมบนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการบูรณาความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้รับการยกระดับในด้านสังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิถีชีวิตยั่งยืนด้วยแนวทางวิชาการจากศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในการออกแบบอาคารและนวัตกรรมในชุมชม ถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยผลงานในการนำเสนอชุมชนส่วนหนึ่งเป็นผลงาน สร้างสรรค์ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบรายวิชาการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 และรายวิชาวัสดุก่อสร้าง ถือเป็นการนำผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและอาจารย์ สู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top