ข่าวทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านตาลโตนด

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านตาลโตนด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมชีวมวลตาลโตนด 3.การอบรมแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด 5.การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำการตลาดออนไลน์ และ 6.การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตาลโตนด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านภายในชุมชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top