ข่าวทั่วไป

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3 (ภาคใต้)

วันนี้ (23 พ.ย. 63) ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3 (ภาคใต้) โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานจัดให้มีการบรรยายแผนการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และการอภิปราย เรื่องกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) และการระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อมูล พัฒนาการ และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3 (ภาคใต้) โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นต้น

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง สถานการณ์ พัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และจัดทำเป็นร่างรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3 เพื่อจัดส่งไปยังสหประชาชาติ ต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top