ข่าวการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จับมือเอกชน หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ

วันนี้ (21 ธ.ค. 63) ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยคุณกริช วิโรจน์สายลี รองประธานกรรมการ และมีการบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ในหัวข้อ “Digital Transformation” โดยคุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาและการปรับกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP S/4 HANA เป็นทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักบริหารจัดการวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพของบุคลากรได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล

ดังนั้น เพื่อร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษา และยกระดับการบริหารทางด้านวิชาชีพในทุกแขนงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาไทยที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 จึงก่อให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีและการบริหารจัดการ ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP S/4 HANA เน้นส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ SAP S/4 HANA สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา และสร้างความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อต่อยอดเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับการให้บริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ทางบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำทีมวิทยากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรม SAP S/4 HANA ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ อีกด้วย

ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ (Hard Skills) ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยสอนอยู่นั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและองค์กร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ของคณะวิทยาการจัดการจำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม SAP S/4 HANA ซึ่งเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานขาดแคลนและมีความต้องการอยู่เป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากมาย อาทิ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ผ่านหลักสูตร การใช้ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP Business One สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี

“…ความร่วมมือกับในครั้งนี้ เสมือนการเสริมแรงในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP S/4 HANA อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป…”

ปัจจุบันหลักสูตรของสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการบรรจุรายวิชา SAP ไว้ในรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างนักบัญชีวิชาชีพรุ่นใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่อาจจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของธุรกิจ ซึ่งโปรแกรม SAP นั้น นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของนักบัญชียุคใหม่แล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่เป็นทักษะที่จำเป็นของนักบริหารจัดการวิชาชีพอื่น ๆ ด้วย เช่น สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลักดันให้บรรจุรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top