ข่าวทั่วไป

ม.อ. สร้างความมั่นใจ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

วันนี้ (26 ธ.ค. 63) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเจ้าหน้าที่งานกายภาพและระบบนิเวศ เป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติงาน ซึ่งในส่วนของลิฟต์จะทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่องานภายในมหาวิทยาลัยฯ

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้คณะ หน่วยงานมีการตรวจอุณหภูมิร่างกายผ่านจุดคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร นักศึกษา บุคลากร ที่ผ่านจุดคัดกรองต้องสแกน QR Code “PSU Care” เพื่อเช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้าในอาคาร ห้องเรียน เช็คเอ้าท์ (Check-out) ก่อนออกจากอาคาร ห้องเรียนทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ภายในคณะ หน่วยงาน ล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และทีการเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมดของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top