ข่าวการศึกษา

ม.อ. ขานรับนโยบาย อว. เน้นพัฒนาทักษะเสริมสร้างอาชีพ ผ่านโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เพิ่มการจ้างงานช่วง COVID-19

วันนี้ (28 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดให้มีการแถลงข่าวโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม และ ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เน้นการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ของชุมชน และการดำเนินงานโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ครั้งนี้ ม.อ. ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมาย 1,800 อัตรา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดให้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ จาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ (การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท) โดยดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลา 1 ปี โดยสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60,000 คน ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน พร้อมเป็นการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพัฒนาคน การจ้างงานตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ดำเนินการโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” โดยผูก 4 ทักษะ เป็นหนึ่งกิจกรรม คือ ทักษะด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน และด้านสังคม โดยมีสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) เป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการและประสานงาน กับคณะ สถาบัน และสำนักต่าง ๆ ที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ครอบคลุมทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี ตรัง และหาดใหญ่ พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 90 ตำบล กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ 5 ตำบล ชุมพร 4 ตำบล ตรัง 6 ตำบล นครศรีธรรมราช 6 ตำบล นราธิวาส 4 ตำบล ปัตตานี 17 ตำบล พังงา 4 ตำบล พัทลุง 1 ตำบล ภูเก็ต 4 ตำบล สงขลา 22 ตำบล สตูล 5 ตำบล และสุราษฏร์ธานี 12 ตำบล การดำเนินงานรับผิดชอบพื้นที่ของโครงการแต่ละตำบลได้กระจายงานให้แต่ละวิทยาเขตรับผิดชอบ ดังนี้ 1.วิทยาเขตปัตตานี 12 ตำบล 2.วิทยาเขตหาดใหญ่ 47 ตำบล 3.วิทยาเขตภูเก็ต 3 ตำบล 4.วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี27 ตำบล และ 5.วิทยาเขตตรัง 1 ตำบล

การดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เน้นการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ของชุมชน และการดำเนินงานโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ครั้งนี้ ม.อ. ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมาย 1,800 อัตรา แยกตามประเภทการจ้างงาน คือ 1.ประชาชนทั่วไป 450 อัตรา 2.บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี 900 อัตรา และ 3.นักศึกษา 450 อัตรา (แต่ละตำบลจะมี ประชาชนทั่วไป 5 อัตรา บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรา และนักศึกษา 5 อัตรา รวม 20 อัตราต่อตำบล) อัตราค่าจ้างต่อเดือน ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท บัณฑิต 15,000 บาท นักศึกษา 5,000 บาท ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ปี โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

สำหรับความสำเร็จในเฟสแรก ก่อให้เกิดผลดีในหลายประการ อาทิ การพัฒนา Digital Platform อย่างแพร่หลาย ลูกหลานของคนในพื้นที่กลับเข้ามาทำงาน ได้รับการตอบรับ และความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top