ข่าวมาใหม่

จ.สงขลา เดินหน้าเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุม IMT-GT 2015 International Symposium on Livable Old-Town เพื่อยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกแห่งภูมิภาคอาเซียน และเมืองมรดกโลก

ช่วงบ่ายวันนี้ (30 เม.ย. 58) ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดประชุม IMT-GT 2015 International Symposium on Livable Old-Town ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกงสุลอินโดนีเซีย ผู้แทนกงสุลมาเลเซีย ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมี รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมให้การต้อนรับ

นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMT-GT 2015 International Symposium on Livable Old Town Tourism ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้บรรจุเมืองสงขลาและภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการยกระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ของยุทธศาสตร์ Old Town Tourism เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือระหว่าง 7 เมืองเก่าใน 3 ประเทศ ได้แก่ 1.เมืองสงขลา และเมืองภูเก็ตของประเทศไทย 2.เมืองปาเลมบัง เมืองเมดาน และเมืองโกตาซาวาลุนโต ของประเทศอินโดนีเซีย 3.เมืองมะละกา และเมืองปีนัง ของประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง มรภ.สงขลา และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนสรรหาผลงานการค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเก่า ทั้งด้านการอนุรักษ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว นำมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา เพื่อยกระดับเมืองเก่าสงขลาไปสู่การเป็นเมืองมรดกแห่งภูมิภาคอาเซียน และเมืองมรดกโลก ร่วมกับเมืองเก่ามะละกา เมืองเก่าปีนัง และเมืองเก่าอื่นๆ ในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMT-GT เป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา และเมืองเก่าอีก 6 เมือง จาก 3 ประเทศ ช่วยสร้างโลกทัศน์ และความตระหนักในคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่อาศัยอยู่ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษา และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง 7 เมืองเก่า เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ มองไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือเมืองเก่าที่น่าเที่ยว และการนำเสนอผลงานวิชาการจากตัวแทนของทั้ง 3 ประเทศ สอดคล้องต่อประกาศคณะรัฐมนตรีเรื่องขอบเขตเมืองเก่าสงขลา พ.ศ.2554 ที่ประกาศให้สงขลาเป็น 1 ใน 10 เมืองเก่า และเป็น 1 ใน 2 เมืองในภาคใต้ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี อีกทั้งยังมีหลักฐานของงานศิลปกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรนั้นๆ อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top