ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผย เคาะแล้ว ครม. เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่และทำงานต่อได้เป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตมกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยนายจ้างสถานประกอบการ คนต่างด้าว ต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งนายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ฉะนั้น การอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงทันที โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง 1.1 ยื่นคำขอแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564) 1.2 ตรวจสุขภาพทำประกันสุขภาพ (ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564) 1.3 ชำระค่าคำขอและค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน 1.4 ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท.2) (ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564) 1.5 พาคนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

2.กรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง 2.1 ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลบุคคลต่างด้าว (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564) 2.2 ตรวจสุขภาพทำประกันสุขภาพ (ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564) 2.3 จัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) (ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564) 2.4 คนต่างด้าวหานายจ้าง และให้นายจ้างยื่นคำขอแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ชำระค่าคำขอและค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน และยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท.2) (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 กันยายน 2564) 2.5 พาคนต่างด้าวไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอให้นายจ้างสถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับอนุญาตทำงาน หรือการอนุญาตทำงานสิ้นสุดตามมติดังกล่าว ให้มาดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7432-2418 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top