ข่าวมาใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ”

วันนี้ (11 ม.ค. 64) ที่ห้องไบร์ทตัน โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ”

นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพในครั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มไทย จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดขึ้น

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้การจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชนลดลง หลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม การผลิต การค้า และบริการต้องหยุดชะงักลง แม้จะมีมาตรการของภาครัฐมาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธให้ทันกับเทรนด์การใช้จ่ายของลูกค้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เป็นปัจจัยเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงทำให้โลกดิจิทัลกลายเป็น New Normal ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้บริโภคจะคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันเป็นช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

“…แม้พฤติกรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแบบใดก็ตาม แต่ธุรกิจด้านอาหารยังคงเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่จะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือร้านขนาดเล็ก หากมีฝีมือ หรือสูตรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ธุรกิจจะยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้หากมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สอดรับกับพฤติกรมของลูกค้าที่หันไปใช้เทคโนโลยีซื้อขายออนไลน์ การใช้เงินอย่างมีเหตุผลเน้นการออมเงินมากกว่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยและของที่ไม่คุ้มค่า เน้นความสะอาด ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความสะอาดมากขึ้น การปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสในยามวิกฤติ การหาวิธีการใหม่ในการขายสินค้าให้ตอบโจทย์ Pain Point และความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่งการทำธุรกิจกับความเสี่ยงเป็นของคู่กัน ดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบการ คือ การวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เข้ามาภายใต้สถานการณ์อย่างเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ บางครั้งอาจลงทุนเพิ่มในบางอย่าง หรือยอดขายหายไปบ้าง แต่ธุรกิจอยู่รอดมีรายได้ สามารถจ้างงานไว้ได้…”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มองเห็นถึงความสำคัญผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวต่อผู้ประกอบการ จึงร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา ออกแบบพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้ง หรือขยายธุรกิจเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน และยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ สามารถแข่งขันในตลาดได้ด้วยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ New Business Model Canvas ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SME ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งในหลักสูตรนี้หมายถึงผู้ประกอบการรายย่อยด้านอาหารในจังหวัดสงขลา ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในยุค Next Normal นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศ ต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top