ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในการเข้า-ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอเรียนแจ้งสรุปมาตรการในการเข้า-ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สรุป ณ วันที่ 27 มกราคม 2564) ดังนี้

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ 1.ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย Scan QR Code สงขลาแคร์ (Songkhla Care) ก่อนออกจากห้องพักผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (เพื่อความสะดวกในการผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้โดยสารสามารถแสกน QR Code ใต้ข้อความนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา และเซฟหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง) 2.กรณีผู้โดยสารเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง กรุงเทพฯ (เฉพาะเขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางขุนเทียน) ต้องปฏิบัติ ดังนี้ แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดสงขลา ดาวโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine) หรือโรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นระยะเวลา 14 วัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (มาตรการ D-M-H-T-T : รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งแอปพลิเคชัน) 3.กรณีผู้เดินทางมาทำกิจธุระ และเข้าพักในโรงแรม หรือที่พักลักษณะเดียวกัน โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ลงทะเบียนเข้าพักโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจธุระที่มาจังหวัดสงขลา ลงเวลาเข้า-ออก สถานที่ที่ติดต่อ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคน 4.บุคคลผู้เดินทางที่มีต้นทางตามข้อ 2 หรือ 3 ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในจังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง รับการคัดกรองจากสาธารณสุข ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เดินทางกลับโดยเร็วหลังเสร็จภารกิจ แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากต้องอยู่เกิน 48 ชั่วโมง

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ 1.Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร 2.ลงทะเบียน AOT Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก 3.Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง

ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1.Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร 2.Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ที่ประตูทางออกอาคารอาคารผู้โดยสาร

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรค ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งประกาศจังหวัดและมาตรการเข้า-ออก ของแต่ละจังหวัดที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ก่อนเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่งโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-7422-7000 และ 0-7422-7001-3

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top