ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯ สงขลา บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” เน้น ดึงจิตอาสาในพื้นที่เป็นด่านหน้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัย ปฏิบัติงานอย่างมีสติ “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

วันนี้ (29 ม.ค. 64) ที่โรงแรม บี.พี. แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมบรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และสาขาระโนด ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การบูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ถือเป็นด่านหน้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ทั้งบุคลากร กำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือ การแจ้งเตือนภัย ฯลฯ ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมเน้นย้ำให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกันในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม พร้อม ๆ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศลของจังหวัด สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที ลดการสูญเสียให้มากที่สุด ปฏิบัติงานอย่างมีสติ “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top