ข่าวการศึกษา

ราชภัฏสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดงานปฐมนิเทศและแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เดินหน้าเพิ่มการจ้างงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (1 ก.พ. 64) ผศ. ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดงานปฐมนิเทศและแถลงข่าวสื่อมวลชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ ผู้แทนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม

ผศ. ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) จ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชนนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวจำนวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย 1.ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2.ตำบลท่าหินอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 3.ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 4.ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และ 5.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 100 คน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยสงขลา จึงได้กำหนดจัดงานปฐมนิเทศ และแถลงข่าวสื่อมวลชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสู่สาธารณชนต่อไป

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจ้างงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มากขึ้น พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top