ข่าวการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบสานภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมภาคใต้ พื้นที่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ผ่านโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ชุมชน

วันนี้ (2 ก.พ. 64) ที่ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า  คิด บวก ดี (Kid+Dee @ Historic Center) อำเภอเมืองสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ชุมชน โดยมีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ คณะผู้วิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภูมิปัญญาด้านวัฒนรรมภาคใต้ พื้นที่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีลักษณะโดดเด่น มีความเฉพาะของแต่ละพื้นที่ อาหารที่ใช้ในประเพณีวันสารทเดือนสิบ เรือพระ และเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการลากพระ ล้วนเป็นสิ่งที่นสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากความสำคัญดังกล่าว นำมาออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนรรมภาคใต้ จังหวัดสขลา เป็นการสร้างมูลค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวบนพื้นฐานแห่งความเป็นท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างงานซึ่งเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สร้างรายได้แก่ชุมชนในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยไม่ทำลายทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของลูกหลานในอนาคต พร้อมขอบคุณทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน ผลักดันกลุ่มเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

ด้าน ผศ.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ชุมชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ชุมชน พร้อมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนผลักดันกลุ่มเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

โดยเป็นโครงการวิจัยภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมภาคใต้ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาเครื่องใช้ดนตรีที่ใช้ประกอบกิจกรรมลากพระในประเพณีวันสารทเดือนสิบ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ออกแบบเป็นหมอนเครื่องดนตรีและของใช้ส่วนตัว เช่น หมอนโพนซุกมือ หมอนระฆังรองคอ กล่องทิชชู่ฆ้อง ตุ๊กตาไม้เครื่องดนตรี และของตกแต่ง เช่น ตุ๊กตาไม้ตาลโตนด หมวกเครื่องดนตรี หมวกฆ้อง หมวกระฆัง ซองใส่กุญแจเรือพระ เป็นต้น การนำเอกลักษณ์เรือพระในประเพณีวันสารทเดือนสิบ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น โคมไฟ (พญานาค พนมพระ ฉัตร) ที่ใส่อุปกรณ์สำนักงาน (เรือ เรือพระ บาตร) และวัฒนธรรมด้านอาหารในประเพณีวันสารทเดือนสิบสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เช่น กระเป๋าลา (La Bag) กระเป๋าลาม้วน โคมไฟขนมไข่ปลา แจกันขนมเจาะหู ตราปั๊มเดือนสิบ ฯลฯ

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนรรมภาคใต้ของจังหวัดสงขลาแล้ว ยังเป็นการนำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน มาเพิ่มมูลค่า สามารถสู่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในขณะนี้

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top