ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งข้อปฏิบัติผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลใหม่ 2.การขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะใหม่ 3.การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตส่วนบุคคลจากชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี 4.การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลจาก 5 ปี เป็น 5 ปี และ 5.การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะจาก 3 ปี เป็น 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการขอดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือง โดยมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์แบบ 2 ตอนได้ที่เว็บของแพทยสภา https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/Medical_Certificate

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top