ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผย กระทรวงแรงงาน จับมือกระทรวงสาธารณสุข ดันต่างด้าวทำประกันสุขภาพ ตรวจพบ COVID-19 รักษาตามสิทธิทันที

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับประชาชนคนไทย กำชับกระทรวงแรงงานบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการรองรับแรงงานที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและแรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรไทย ป้องกันการเป็นภาระนายจ้างและถูกทิ้งหากตรวจพบ COVID-19 โดยไม่มีค่ารักษาพยาบาล

โดยนายจ้า สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว สามารถนำแรงงานต่างด้าวในความดูแล เข้าตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ สถานพยาบาลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศเป็นห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 โดยขณะนี้มีห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ มีจำนวนทั้งสิ้น 260 แห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 96 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 39 แห่ง เอกชน 57 แห่ง ในต่างจังหวัด 164 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 132 แห่ง เอกชน 32 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เป็นไปด้วยดีตามนโยบายรัฐบาล กรมการจัดหางาน จึงปรับขั้นตอนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ในส่วนการดำเนินการตรวจสุขภาพ ซื้อประกันสุขภาพและตรวจคัดกรอง COVID-19  และดำเนินการดังนี้

ให้คนต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่มีนายจ้างที่ยื่นบัญชีรายชื่อฯ แล้ว ใช้บัญชีรายชื่อฯ ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์เป็นหลักฐาน เพื่อนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 พร้อมซื้อประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี มีค่าใช้จ่าย 3,200 บาท และตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ หากมีเหตุให้ไม่สามารถตรวจโรคต้องห้ามได้ทันพร้อมกับการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการตรวจโรค COVID-19 เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และส่งข้อมูลให้กรมการจัดหางาน ออกใบอนุญาตทำงาน

เมื่อคนต่างด้าวได้รับการรับรองผลว่าไม่เป็นโรค COVID-19 และผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ดังกล่าวแล้ว กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้าง ให้นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวในระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th  ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และคนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติและรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง ณ สถานที่ ที่กรมการปกครอง หรือกรุงเทพฯ กำหนด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ส่วนคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง ให้ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1) ตามวิธีการที่กรมการปกครอง หรือกรุงเทพฯ กำหนด ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมื่อมีนายจ้า สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวดังกล่าวเข้าทำงานให้นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และคนต่างด้าวไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง ณ สถานที่ ที่กรมการปกครอง หรือกรุงเทพฯ กำหนด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานพยาบาลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1010 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ COVID-19 ของแต่ละโรงพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจเช็กกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนใช้บริการ กรณีสอบถามขั้นตอน

ขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top