ข่าวการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนแก่ชุมชนจังหวัดยะลา

วันนี้ (8 ก.พ. 64) รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกลด้วยระบบอัตโนมัติ และเครื่องอัดแท่งผลไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องตรวจควบคุมด้วยระบบอนุมัติ ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ การส่งมอบผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ และเครื่องอัดแท่งผลไม้ ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนที่สวนพ่อนำ จินดารัตน์ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กลุ่มดูแลเด็กกำพร้าและยากจน ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กลุ่มสตรีบ้านปีแยะ ตำบลบือมัง อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการใช้งานเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ และเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ และเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน รวมไปถึงแนวทางการซ่อมบำรุง โดยมี ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ และนายจรัญ ธรรมใจ นักวิจัยโครงการฯร่วมเป็นวิทยากรภายในงานอีกด้วย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายนำงานวิจัยสู่ชุมชนศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top