ข่าวการศึกษา

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสงขลา

วันนี้ (18 ก.พ. 64) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโรงเรียนบ้านกระอาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 95 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาพุทธ 5 เปอร์เซ็นต์ จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ปัจจุบันมีนักเรียน 338 คน บุคลากรทางการศึกษา 27 คน โดยมีโครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างคนดีให้บ้านเมือง ด้านคุณธรรม มีโครงการพี่น้องคล้องรัก 8 กลุ่ม ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย อดทน จริงใจ ใฝ่ดี และมีจิตอาสา โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน ด้านคุณภาพ จัดให้มีโครงการห้องอ่าน เขียน เรียนภาษาไทย โครงการค่ายวิชาการ โครงการสร้างความเข้มแข็ง 2 ศาสน์ ด้านกายภาพ มีการปรับปรุงพื้นที่ปลูกไม้มงคล ไม้ผล ไม้ประดับ กำลังก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน กำลังก่อสร้างหอนอนนักเรียน ด้านชุมชนสัมพันธ์โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา “ทำนา ได้มากกว่าข้าว” บนพื้นที่ 7 ไร่ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 3 เสาหลัก ประกอบด้วย เสาที่ 1 ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เสาที่ 2 ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสาที่ 3 ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม

โอกาสนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกระอาน พร้อมทั้งชื่นชมการจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะนำพานักเรียนสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป หลังจากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา และโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top