ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา ย้ำ จับจริงนายจ้าง สถานประกอบการ รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ได้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงปัญหาขาดแคลนแรงงาน สามารถตรวจสอบควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้อย่างเป็นระบบ ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อและแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ กับกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก

ปรากฏว่ามีคนต่างด้าว 3 สัญชาติ มาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 654,864 คน แบ่งเป็นกรณีคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง ซึ่งมีนายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 133,910 ราย เป็นคนต่างด้าว 596,502 คน แยกเป็นสัญชาติกัมพูชา 180,476 คน ลาว 63,482 คน และเมียนมา 352,544 คน และกรณีคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง มีคนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคล 58,362 คน แยกเป็นสัญชาติกัมพูชา 23,203 คน ลาว 3,626 คน และเมียนมา 31,533 คน โดยนายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวที่ยื่นบัญชีรายชื่อตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ต้องดำเนินการ ดังนี้

1.กรณีคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง คนต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จากนั้น สาธารณสุขส่งผลการตรวจโรค และตรวจคนเข้าเมืองส่งข้อมูลการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ให้กองการเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทำงานต่อไป นายจ้างชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย และยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์และหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และนายจ้างพาคนต่างด้าวไปขอจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ สถานที่ ที่กรมการปกครอง กรุงเทพฯ กำหนด ภายใน 30 ธันวาคม 2564

2.กรณีคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง คนต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโรค ไปขอจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ณ สถานที่ ที่กรมการปกครอง กรุงเทพฯ กำหนดภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายจ้างที่ประสงค์จ้างคนต่างด้าวที่จัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) เข้าทำงาน ยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย และยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์ และหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 13 กันยายน 2564 และนายจ้างพาคนต่างด้าวไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ สถานที่ ที่กรมการปกครอง/กรุงเทพฯ กำหนดภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565 กรณีคนต่างด้าวทำงานในกิจการประมงทะเลต้องไปยื่นขอทำหนังสือคนประจำเรือ ณ ที่กรมประมงกำหนด เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top