ข่าวทั่วไป

กรมการจัดหางาน เผย สถิติใช้บริการจัดหางาน ปี 64 พบคนไทยใช้บริการจัดหางานกับหน่วยงานรัฐเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 50

จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึงมกราคม 2564) พบผู้ใช้บริการจัดหางาน ณ สำนักงานฯ และผ่านเว็บไซต์ smartjob ของกรมการจัดหางาน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 ถึงมกราคม 2563) ดังนี้ ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 67,017 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 56 นายจ้าง สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 111,451 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26 และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 107,492 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33 โดยในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 14,156 คน นายจ้าง สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 29,175 อัตรา และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 22,887 คน

กรมการจัดหางาน มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการจัดหางานของกรมฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน นายจ้าง สถานประกอบการ ที่ประสงค์รับคนเข้าทำงาน ทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และมีช่องทางการให้บริการหลากหลาย ทั้งผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือไทยมีงานทำ.com ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการจัดหางานและให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการในปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีการใช้บริการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานเพิ่มมากขึ้น

กรมการจัดหางาน มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เล็งเห็นผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน รวมทั้งปัญหาการจ้างงานในประเทศ ได้เน้นย้ำ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการหางานทำ นายจ้าง สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะรับคนเข้าทำงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top