ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา เดินหน้าเชื่อมโยงการระบายปลากระพงจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

บ่ายวันนี้ (4 มี.ค. 64) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ฯลฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ธ.ก.ส. สงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ประกอบการและพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อปลากระพงชะลอการรับซื้อ หรือหยุดการรับซื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระบายปลากระพงได้น้อย จำหน่ายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นบางส่วนเท่านั้น ทำให้มีปลากะพงพร้อมจำหน่ายเป็นจำนวนมากในเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 รวม 832,550 กิโลกรัม แบ่งเป็นปลา ขนาด 1-3 กิโลกรัม จำนวน 299,050 กิโลกรัม และขนาด 3-5 กิโลกรัม จำนวน 533,500 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนการเลี้ยงขนาด 1-2 กิโลกรัม เป็นเงิน 115 บาทต่อกิโลกรัม (อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา) ขณะที่ราคาปลีกที่จำหน่ายในตลาด 130-150 บาทต่อกิโลกรัม โดยเกษตรกรสามารถขายได้ที่ราคา 110 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลากะพงขนาด 3-5 กิโลกรัม ราคาปลีกที่จำหน่ายในตลาด 130 บาทต่อกิโลกรัม (อำเภอเมือง และอำเภอสิงหนคร) โดยเกษตรกรสามารถขายได้ที่ราคา 120-130 บาทต่อกิโลกรัม

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงได้มีการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการเชื่อมโยงการระบายปลากะพงจังหวัดสงขลา ปี 2564 เพื่อระบายปลากะพง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายปลากะพงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม  5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา ซึ่งจะดำเนินการประสานผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการต่างจังหวัดให้เข้ามารับซื้อปลากะพงจังหวัดสงขลา เชื่อมโยงการระบายปลากะพงออกสู่ตลาดในภูมิภาคอื่นในราคาไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 150 บาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเป็นค่าชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรในอัตรา กิโลกรัมละ 40 บาท และค่าบริหารจัดการโครงการ ร้อยละ 3 ของงบประมาณ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงตุลาคม 2564 มีเป้าหมาย 1,142.5 ตัน วงเงิน 58,833,600 บาท แยกเป็นวงเงิน 57,120,000 บาท ชดเชยให้เกษตรกรในอัตราไม่เกิน กิโลกรัมละ 40 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราไม่เกิน กิโลกรัมละ 10 บาท และวงเงิน 1,713,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดประชุม ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top