ข่าวการศึกษา

ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ติดตามประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา ผ่านองค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ

ช่วงบ่ายวันนี้ (10 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานประชุมกับองค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารองค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักษ์สงขลาเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า ขอชื่นชมการรวมกันของขุมคลังสติปัญญาขององค์กร 15 ภาคี ที่ถือเป็นปราชญ์ในการพัฒนาจังหวัดสงขลาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่น ๆ ครอบคลุมทุกด้านสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงลูกหลานของชาวสงขลา สืบไป

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอการพัฒนาในหลายประเด็น อาทิ โครงการเมืองสร้างสรรค์สงขลา (Creative Songkhla City of Gastronomy) การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการคัดเลือกรางวัลคนดีศรีสงขลา ตามโครงการเรารักษ์สงขลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลา การรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เป็นต้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top