ข่าวมาใหม่

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคต

“…มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป…”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่าง ๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล

ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top