ข่าวมาใหม่

รมว.อุดมศึกษาฯ เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ม.อ. มุ่งยกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคใต้

วันนี้ (18 มี.ค. 64) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานภารกิจของศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ไปสู่ระดับสากล และจัดตั้งศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 90 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแบบจุดเดียว เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ไปสู่ระดับสากล สร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีไทยและเวทีโลก ให้ความรู้และให้คำปรึกษากับวิสาหกิจชุมชน ด้านตลาด แหล่งทุน การบัญชี ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้วิสาหกิจใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบการวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของวิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของกิจการในวิสาหกิจชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สสว. DEPA GISDA สถาบันการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ฯลฯ

สนใจติดต่อขอรับบริการ ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7428-6972-7 อีเมล์ : excellence.psu@gmail.com Page Facebook : Excellence Center PSU และที่ Page Facebook : สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม-OMS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top