ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา บูรณาการทุกภาคส่วน คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันนี้ (30 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากในปีนี้ได้มีการกำหนดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ติดต่อกันหลายวัน คือ ตั้งแต่ในห้วงวันที่ 10-15 เมษายน 2564 จึงถือเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ทั้งด้านคนและยานพาหนะ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ทั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย การให้คนไทยสังคมป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น

สำหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลาช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีระหว่างปี 2560-2562 โดยปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 70 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 71 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ปี 2561 เกิดอุบัติเหตุ 88 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และปี 2562 เกิดอุบัติเหตุ 91 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นสาเหตุรองลงมา

โดยในปีนี้ จังหวัดสงขลาได้มีการวางแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ดังนี้ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564 และช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3-23 เมษายน 2564 โดยกำหนดช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2564 โดยมีการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดสงขลาไม่มีพื้นที่ระดับความเสี่ยงสีแดง แต่มีพื้นที่ระดับความเสี่ยงสีส้ม 1 อำเภอ คือ อำเภอหาดใหญ่ ระดับความเสี่ยงสีเหลือง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอควนเนียง และอำเภอนาหม่อม ส่วนที่เหลืออีก 9 อำเภอ มีระดับความเสี่ยงสีเขียว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงนำค่าเฉลี่ยสถิติย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 มาใช้เป็นฐานในการประเมินผลการดำเนินการ และตัวชี้วัดอีกด้วย

ขณะที่ มาตรการการป้องกันจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และภาคประชาชน นำมาตรการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยทางจังหวัดสงขลามีจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 16 อำเภอ จำนวน 28 จุด

ทั้งนี้ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จะดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top