ข่าวมาใหม่

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 และสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในปัจจุบัน หลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 และสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในปัจจุบันหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อให้มีศักยภาพรองรับความต้องการการเดินทางเมื่อสถานการณ์กลับข้าสู่สภาวะปกติ และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

เช้าวันนี้ (1 เม.ย. 64) ที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดยพลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 และสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในปัจจุบัน โดยมีเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สนับสนุนธุรกิจ) นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ร่วมให้การต่อนรับ โดยมีการประชุมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ฯลฯ

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำหรับรองรับการพัฒนาการขนส่งทางอากาศทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อรับทราบสถานการณ์การเดินทางทางอากาศสถานการณ์การเดินทาง และการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย อันเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมรับฟังความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ สำหรับประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้อยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนสนามบินพาณิชย์ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ 2,970 ไร่ ขีดความสามารถ (Airside Capacity) 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีหลุมจอดอากาศยาน 9 หลุมจอดพื้นที่อาคารคลังสินค้า 4,273 ตารางเมตร สามารถรองรับสินค้า 13,800 ตันต่อปี อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับ 2.55 ล้านคนต่อปี ลานจอด 33,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้ 830 คัน โดยอาคารผู้โดยสาร มีพื้นที่ท้ังหมด 19,375 ตร.ม. แบ่งเป็นห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ช้ัน 2 มีพื้นที่ 875 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 600 คน ชั้น 2 ห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ มีพื้นที่ 712 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 400 คน ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ช้ัน 1 มีพื้นที่ 1,060 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 800 คน ชั้น 1 ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ มีพื้นที่ 1,602 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 400 คน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสะพานเทียบเครื่องบิน สายพานลำเลียงกระเป๋า ห้องรับรองพิเศษ ห้องละหมาด (ชาย-หญิง) ห้องปฐมพยาบาลและห้องน้ำ เป็นต้น

โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แบ่งเป็นแผนพัฒนาระยะสั้นเร่งด่วน (ปี 2561-2563) ดังนี้ 1.ก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสาร และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม 2.งานปรับปรงุ ระบบถนนภายใน ย้ายป้อมทางเข้า-ออก และสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย และแผนพัฒนา ระยะที่ 1 (ปี 2564-2568) เช่น งานย้ายระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ งานก่อสร้างอาคารรับรอง VVIP งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า งานก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยาน งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม พร้อมก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก เป็นต้น แต่เนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ทำให้ ทอท. ชะลอการลงทุนออกไปอย่างไม่มีกำหนดท้ัง 2 ระยะ

สำหรับสถานการณ์การเดินทางผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ในปัจจุบัน เดือนมีนาคม 2564 มีเที่ยวบินเฉลี่ย 55 เที่ยวบินต่อวัน ผู้โดยสารเฉลี่ย 7,061 คนต่อวัน เที่ยวบินรวม 1,691 เที่ยวบินต่อเดือน ผู้โดยสารรวม เดือน 218,870 คนต่อเดือน ซึ่งข้อมูลในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา จะนำข้อคิดเห็น ปัญหา อปสรรค ข้อเสนอแนะในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ และอำนาจต่อไป

ส่วนในช่วงบ่ายของวันนี้ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา จะเดินทางต่อไปยังอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาดูงาน ณ ด่านพรมแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และในวันพรุ่งนี้ 2 เมษายน 2564 จะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมท่าอากาศยานเบตง และบริเวณพื้นที่โดยรอบพร้อมร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายอำเภอเบตง เป็นต้น ในประเด็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ความพร้อมในการเปิดให้บริการ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า การพาณิชยนาวี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top