ข่าวมาใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผนึกกำลังกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) รุ่นที่ 1”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผนึกกำลังกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) รุ่นที่ 1” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูง สำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรค์องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม “Quadruple Helix”

วันนี้ (2 เม.ย. 64) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผนึกกำลังกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) รุ่นที่ 1” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูง สำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรค์องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม “Quadruple Helix” สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 ภาคใต้ตอนบน เริ่ม 29 เมษายน ถึงมิถุนายน 2564 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ชี้แนะทิศทางหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม หรือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และสร้างเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมระดับสูงของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับการบริหารของแต่ละภาคส่วน

โดยกิจกรรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 6 คน หน่วยงานภาคเอกชน 12 คน และภาคสถาบันการศึกษาอีก 18 คน ณ ห้องประชุม Sea Sun ชั้น LG อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเนื้อหาที่เรียนประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ เน้นการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน สู่การต่อยอดในการพัฒนาแต่ละองค์กรต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (2 เม.ย. 64) เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย การสัมมนาองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ (Design Thinking Entrepreneurs) หัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ” โดย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการหลักสูตร ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการ ที่ขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) และกิจกรรม Dinner talk & Networking ที่จะมีการแนะนำ YEC โดยคุณเกี้ยว ประธาน YEC SONGKHLA กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “Rubber Of Everything” โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพารา และร่วมฟัง The Exclusive Talk หัวข้อ “จุดเริ่มต้นเส้นทาง CEO ปลาณีต” โดยคุณสุเทพ ไชยธานี กรรมการผู้จัดการบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top