ข่าวทั่วไป

ม.อ. ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. เสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบ อพ.สธ. โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร มีการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชน โดยเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดในภาคใต้ นำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน คนในชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2562 ให้ดำเนินงานเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีภารกิจหลักเป็นหน่วยฝึกอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ให้กับครู อาจารย์ของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการประสานงานให้นักวิจัยและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการในการบูรณาการองค์ความรู้ของสำนักวิชาต่าง ๆ ไปขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน โดยการวิจัยเชิงพื้นที่และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน ให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาสู่การสร้างคุณภาพการดำเนินชีวิตของชุมชนที่ดียิ่งขึ้น โดยผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือในการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.” โดยผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. การเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จของหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้บูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและโรงเรียนวัดเขากลอย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เข้ารับและผ่านการประเมินระดับป้ายสนองพระราชดำริ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คือ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top