ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021” มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้มาตรการคุมเข้ม COVID-19

ช่วงบ่ายวันนี้ (7 เม.ย. 64) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลาประจำปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021” โดยมีนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายจ้าง สถานประกอบการ คณะกรรมการ จัดงานนัดพบแรงงานสงขลา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการว่างงานและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งแพร่กระจายไปทุกประเทศ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่ว่างงานทั่วไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้น และส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการพัฒนารูปแบบการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า “New Economy Model” ด้วยการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ถือได้ว่าการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรงสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งส่งเสริม ขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน การจัดงานในครั้งนี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง สู่การร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้บริการจัดหางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง สถานประกอบการ ในพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง สมัครงานกับนายจ้างจำนวนมากในคราวเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและผู้สมัครงาน ให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรงและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีนายจ้าง สถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 74 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 423 ตำแหน่ง 2,905 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่นายจ้างมีความต้องการสูงสุด ได้แก่ พนักงานทั่วไป แรงงานผลิต แรงงานบรรจุ ช่างสาขาต่าง ๆ ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าเครื่องกล ซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค พนักงานขาย ที่ปรึกษาด้านงานขาย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ (QA/QC)

สำหรับประเภทกิจการที่สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร (แปรรูปอาหาร ห้องเย็น) ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า อุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง (ถุงมือแพทย์ ยางแผ่น ยางแท่ง)

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้บริการแนะแนวอาชีพทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำงานช่วงว่างจากการเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการการฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top