ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

ช่วงเย็นวันนี้ (8 เม.ย. 64) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรวมทั้งการจัดประเพณีทำบุญ งานรื่นเริงต่าง ๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ร่วมกันในการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่เกิดเลย เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง และปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลากำหนดมาตรการควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่และประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง พร้อมนำมาตรการ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน การจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยง ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และนำมาตรการอื่น ๆ ไปใช้ในการดำเนินงาน

โดยมีเป้าหมายการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งจังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ย จำนวนอุบัติเหตุ 83 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 87 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งนับว่าสถิติค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดและการเมาสุรา ซึ่งในปีนี้จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การมอบหมวกนิรภัยให้แก่เครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง นักศึกษา ชรบ. อส. และ อสม. รวมทั้งการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top