ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา แจ้งวันหยุดราชการ “วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา” (วันรายอฮัจยี) ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของสำนักจุฬาราชมนตรีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ว่า การกำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์และอีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ประกาศ ว่า วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลาจึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ 1 วัน

พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยมุสลิมสำหรับมาตรการในการปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากจังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้งดการละหมาดยามาอะและละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดทุกพื้นที่ แต่สามารถมีการอาซานทุกเวลา และให้ปฏิบัติละหมาดประจำเวลาได้ไม่เกิน 3 คน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการละหมาดประจำมัสยิด

ส่วนในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีงดการละหมาดอิดิ้ลฟิตรีที่มัสยิดทุกพื้นที่ หรือสถานที่อื่นที่เตรียมไว้ แต่จะให้มีการตักบีร ซึ่งอนุญาตเพียงผู้นำหรือผู้ได้รับมอบหมายเพียง 3 คน และประชาชนละหมาดที่บ้านเฉพาะผู้ที่อยู่บ้านเดียวกันเท่านั้น งดการเยี่ยมญาติ และงดรวมตัวเกินกว่า 5 คน สำหรับการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) จะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และอนุญาตให้ทำโดยให้มีแค่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้คนกลุ่มใหญ่ล้อมวงมุงดูเกิน 5 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top