ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน กำหนดมาตรการการฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021

ตามที่ กรมการจัดหางานได้ประชุมชึ้แจงมาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่คนงานที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว กรมการจัดหางานจึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 โดยคนงานสนับสนุน (Staff) และคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) ที่จะเดินทางไปทำงานและเก็บผลไม้ป่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเดินทางทุกคน แล้วนำหลักฐานหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนแจ้งการเดินทางไปทำงาน

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้ประสานกับกรมควบคุมโรคในการขอรับการจัดสรรวัคซีน COVID-19 ให้กับคนหางานเรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบในการฉีดวัคซีนให้กับคนหางานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีคุณทิพยวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 08-6444-2694

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top