ข่าวอาเซียน

ม.อ. เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุค COVID-19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาลออนไลน์ 2564 (WORLD HAPEX ONLINE 2021) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจด้านสินค้าและบริการฮาลาลในยุค COVID-19 กระตุ้นนักวิจัย นักวิชาการ ภาครัฐ และผู้ประกอบการฮาลาลให้รับรู้แนวทางการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาธุรกิจฮาลาลในยุค COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และประธานฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถ่ายทอดสดผ่านเพจ : World HAPEX

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยต้องแสวงหาตลาดใหม่ ๆ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างโอกาสในวิกฤติ ซึ่งตลาดฮาลาลเป็นตลาดในอนาคต ในปี 2563 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่าสูง 48 ล้านล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 16.8 ล้านล้านบาท และคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 68 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า และจะเติบโตยิ่งขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ 5 จังหวัดชายแดนใต้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่สามารถป้อนสู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก

ด้าน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า “ฮาลาล” เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศักยภาพสูงในการสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในประเทศ พร้อมกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชน ปัจจุบันประชากรมุสลิมมีจำนวนกว่า 2,000 ล้านคนของประชากรโลก ตลาดอาหารฮาลาลจึงเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก และปัจจุบันไทยมีบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลประมาณ 5,000 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรองฮาลาลมากกว่า 160,000 รายการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพสินค้าฮาลาล มีสถาบันฮาลาลเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านฮาลาลมาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อจากผู้บริโภคชาวมุสลิมในสถานการณ์ COVID-19 และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดตลาดทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ของสินค้าฮาลาลในอนาคตอีกด้วย

ขณะที่ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี กล่าวว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฮาลาลไทยในยุค COVID-19 : โอกาสและความท้าทาย (Halal Thailand in COVID-19 : Opportunities and Challenges)” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฮาลาลกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ (MOU) การปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลไทยในยุค COVID-19 : โอกาสและความท้าทาย การเสวนา “บทบาทของหน่วยงานด้านฮาลาลในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 : โอกาสและความท้าทาย” ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาอาหรับ การเสวนา “มาตรฐานตอยยีบันเพื่อสุขภาพและโภชนาการในมุมมองของอิสลามและวิทยาศาสตร์การแพทย์” การบรรยาย “แนวทางการรับรองมาตรฐานฮาลาลในยุค COVID-19” การเสวนา “การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในยุค COVID-19” การเสวนา “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เรียน 4 เดือน จบแล้วมีงานทำ” ตลอดจนการนำเสนอสินค้าออนไลน์จากกลุ่ม PSU HALAL Market ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 900 ราย ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องแต่งกาย และบริการฮาลาลอีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top