ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา พิจารณาแนวคิด “Hatyai Sandbox Plus” รักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นต้นแบบกลไกลการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 ก.ย. 64) จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ประเด็น “Hatyai Sandbox Plus” โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมและร่วมพิจารณา

สำหรับกรอบแนวคิด “Hatyai Sandbox Plus” คือ พื้นที่ Sandbox กับนโยบายเปิดเมืองของ ศบค. ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อทดสอบและเป็นต้นแบบ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย ศบค. เป็นต้นแบบการสร้างกลไกการเปิดเมืองอย่างยังยืนโดยรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง ออกแบบกลไก กระบวนการและมาตรการที่เหมาะสมอย่างเข้มงวดในการเปิดเมือง คาดหวังว่าจะสามารถเปิดเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม พร้อมกับการรับมือรับกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอพร้อมร่วมพิจารณากิจกรรมทดสอบ “Hatyai Sandbox Plus” เพื่อออกแบบมาตรการเพิ่มเติมในการนำเสนอ ศบค. ประกอบด้วย เกณฑ์การเข้าร่วม เช่น การตรวจสถานประกอบการ การได้รับวัคซีนของพนักงาน และอื่น ๆ ที่คณะทำงานกำหนด ประเด็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม เช่น การได้รับป้าย “Hatyai Sandbox Plus” ประชาชนเกิดความมั่นใจ เพิ่มรายได้ให้สถานประกอบการ อีกทั้ง มีการชี้แจงผลที่คาดหวัง คือ สามารถเปิดเมืองหาดใหญ่ได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ COVID-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย รวมถึงประเด็นการขอรับการสนับสนุนจาก ศบค. อาทิ การอนุญาตผ่อนปรนกิจการบางประเภท การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในอำเภอหาดใหญ่ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากร และการขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้ครอบคลุมสถานประกอบการและการสุ่มตรวจประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วย

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสงขลาและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จะร่วมกันพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top