ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา พิจารณาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ให้สอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากความร่วมมือในการเข้ารับการฉีดวัคซีนและการปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตในสังคมแบบ New Normal ของทั้งพี่น้องมุสลิมและพี่น้องชาวไทย ซึ่งร่วมกันตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งด้านสาธารณสุขและประกาศจุฬาราชมนตรีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำนักจุฬาราชมนตรีจึงพิจารณาเห็นควรผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด แต่ละจังหวัดเข้าปรึกษาหารือเพื่อพิจารณากับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี

โดยวันนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้เข้าปรึกษาหารือกับ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ๋ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารจังหวัดสงขลา นำโดยนายศักดิ์กรียา บินสาแหละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และคณะเข้าร่วมหารือ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปรนตามประกาศของจุฬาราชมนตรี พร้อมร่วมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงไม่หมดไป จึงจำเป็นต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจ ให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติศาสนา ควบคู่กับมาตรการที่เข้มงวดไปด้วย โดยมติการหารือจะเป็นอย่างไรจังหวัดสงขลาจะประกาศให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top