ข่าวการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงินเพื่อการตัดสินใจ” เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตร

วันนี้ (6 ก.ย. 64) ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงินเพื่อการตัดสินใจ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 100 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การลงทุน และสามารถผู้ช่วยผู้บริหารในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางขององค์กร กระทรวง และรัฐบาลได้  ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรอบรมจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับผู้บริหารองค์กร มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจสถานการณ์โลกปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการเกษตรและการเงินผ่านงบการเงินขององค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการมองภาพองค์รวมให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีกำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาการจัดการ มีศาสตร์การจัดการที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ และที่ผ่านมา คณะมีผลงานการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่องหลายหลักสูตร หลักสูตรละหลายรุ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การเขียนโครงการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ” จำนวน 4 รุ่น และหลักสูตร “นักการเงิน Fundamental” จำนวน 2 รุ่น

การเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี และการลงทุน และสามารถใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top