ข่าวการศึกษา

คณะทรัพย์ ม.อ. จับมือ ศอ.บต. และมูลนิธิ BCL ช่วยกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้ เข้าสู่อาชีพด้านการเกษตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) ลงนามให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการให้การศึกษา เพื่อเข้าสู่อาชีพ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รักษาการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.นิกร วัฒนพนม ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและครบวงจร แก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการให้การศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่อาชีพ การมีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยมีนายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา ผู้บริหารบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้แทนสถานประกอบการ ดร.นฤมล พฤกษา หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้บริหารของ 3 องค์กรร่วมเป็นเกียรติ

​ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รักษาการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเปราะบางที่มีภูมิลำเนาและถิ่นอาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างบุคลากรทางการเกษตร หรือเกษตรกรที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้การเกษตรจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีระบบและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถเข้าสู่อาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงาน ประสบการณ์ ทักษะชีวิตและพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในกระบวนการทำงานจริง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top