ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวศูนย์โควิด-19 อัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมเตรียมขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไปจนถึง 30 กันยายน 2564

วันนี้ (13 ก.ย. 64) จังหวัดสงขลาแถลงข่าวศูนย์โควิด-19 อัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมเตรียมขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไปจนถึง 30 กันยายน 2564 โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สถานการณ์โดยภาพรวมในจังหวัดสงขลา ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม อยู่ในเกณฑ์ที่สูง จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการแพร่ระบาดสายพันธุ์ Delta ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายและติดเชื้อได้ง่าย จังหวัดสงขลา ดำเนินการดูแลประชาชนในกลุ่มยากไร้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ทางอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจประชนที่ยากไร้ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อวันนี้ ประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำแนะนำของ ศบค. จากมติของ ศบค. ล่าสุด อาทิ การขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งบางมาตรการได้กำหนดใช้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 จึงได้มีการกำหนดขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการ เพื่อควบคุมการแพ่ระบาดของโรค เข้มงวดพื้นที่ชายแดน เข้มงวดในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย  การบริหารจัดการวัคซีนให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงให้เข้มงวด และยกระดับในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในด้านอื่น ๆ ด้วย โดยจังหวัดสงขลาได้ให้ใช้มาตรการเดิมให้สอดคล้องกับมติ ศบค. ทุกประการ ซึ่งขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการไปจนถึง 30 กันยายน 2564

สำหรับการเปิดภาคเรียนได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งมีมติว่ากรณีโรงเรียนใดมีความประสงค์จะเปิดเรียน และมีความพร้อมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกข้อ จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจและประเมิน โดยความเห็นชอบจากทุกส่วน เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หาเห็นสมควรว่าสมควรเปิกภาคเรียน จะมีการยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 301 ราย พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 193 ราย ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมจำนวน 31 ราย ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในบริษัทต่าง ๆ จำนวน 17 ราย ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ตลาด รวมจำนวน 11 ราย และผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 49 ราย พบมากสุดในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอสะเดา ตามลำดับ ยอดสะสมในระลอกใหม่ จำนวน 24,193 ราย มากสุดในสายพันธุ์ Alpha รองลงมา คือ สายพันธุ์ Delta และสายพันธุ์ Beta เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ ร้อยละ 73.31 กลุ่มสีเหลืองอาการน้อย ร้อยละ 25.18 และกลุ่มสีเขียว ร้อยละ 1.51 มีผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ 2 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 4,234 ราย รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 159 ราย และรับคนสงขลากลับบ้านรวม 138 ราย

การบริหารจัดการวัคซีน ขณะนี้ ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 488,491 คน 813,421 โดส ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 53.35 กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 50.49 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อสม. คิดเป็นร้อยละ 94.61 และกลุ่มประชาชนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 35.17 ในเดือนหน้าคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค์วัคซีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเร่งฉีดในกลุ่มทั่วไป และเริ่มฉีดในกลุ่มนักเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม หากฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่ เพียงแต่จะลดความรุนแรง ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองโดยการใช้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมมการโรคติดต่อออกมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดขึ้นด้วย

ด้าน พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวถึงโครงการ Hatyai Sandbox Plus ซึ่งย้ำว่าไม่เหมือนกับ Phuket Sandbox โดยจะมีการเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่ จุดเสี่ยงต่าง ๆ ผู้ประกอบการ พนักงาน และประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญที่สุด เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนัก จังหวัดสงขลา ร่วมกับหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ร่วมสร้างต้นแบบเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ประกาศใช้พื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นจุดทดสอบปฏิบัติการ (Sandbox) ชูแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง มาใช้บริการ Hatyai Sandbox Plus

โดยกิจกรรมแรก คือ Hatyai Smart & Clean สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย จะมีการนำร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นร้านต้นแบบ จำนวน 6 ร้าน เพื่อสาธิตการใช้มาตรการ ภายใต้เงื่อนไขการบริการแบบใหม่ คือ พนักงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน หรือการตรวจ ATK ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมการดำเนินมาตรการของสถานประกอบการตามนโยบาย ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มีการใช้แอปพลิเคชั่น One Chat เพื่อแสดงสถานะ การฉีดวัคซีน หรือ ATK ของพนักงาน และสามารถแสดงเป็นสถานที่ปลอดภัยในแผนที่ของ One Chat ลูกค้าจะต้องแสดงสถานะการฉีดวัคซีนที่ หรือมีผลตรวจโควิด ก่อนเข้ารับบริการ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรการการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น One Chat ซึ่งได้เริ่มให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยการตอบรับค่อนข้างดี ขณะเดียวกัน มีร้านค้าหลายร้านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ มีอีก 2 กิจกรรม คือ หาดใหญ่แคร์ เป็นกระบวนการเยียวยากลุ่มเปราะบาง และอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการรวบรวมเงินเป็นกองทุนไว้เพื่อความยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ หวังจะเป็นต้นแบบในการเดินหน้าเศรษฐกิจควบคู่ไปกับใช้มาตรการ รักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นต้นแบบกลไกลการเปิดเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top