ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ร่วมติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) เตรียมพร้อมปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วันนี้ (14 ก.ย. 64) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประชุมติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในส่วนของจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา โครงการชลประทานสงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม Conference  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอภาพรวมการคาดการณ์ และแนวโน้มสภาพอากาศพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล ตลอดจนการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการบรรเทาสาธารณภัยโดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ด้านสิ่งสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้านครหลวง ด้านการคมนาคม และการจราจร กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และด้านการสร้างการรับรู้ โดยกรมประชาสัมพันธ์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อหารือและวางแนวทางการปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เร่งบูรณาการประสานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อทั้งการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่สำคัญ ควบคู่กับการเชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และปริมาณน้ำฝนสะสม ทำให้ลุ่มน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำหลากในหลายพื้นที่ อีกทั้ง ในห้วงที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากปัญหาการระบายน้ำไม่ทันจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนและปริมาณน้ำเหนือไหลมาสมทบ รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย จึงได้กำชับให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มกำลัง ทั้งอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

ในวันนี้เป็นการประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ร่วมกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแนวทางการจัดการภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างเป็นเอกภาพและประสานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ โดยให้ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศ และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยในระดับพื้นที่ พร้อมปรับแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย

สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่สำคัญ ให้เร่งระบายน้ำ เปิดทางน้ำ และเชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งมอบภารกิจกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร ให้เกิดความชัดเจน รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ประชาชน จิตอาสาร่วมสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทุกจุด หากพบประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้จัดชุดปฏิบัติการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการดำรงชีพ อาหารน้ำดื่ม การรักษาพยาบาล การเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมขัง ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top