ข่าวมาใหม่

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบกในพื้นที่อำเภอจะนะ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

วันนี้ (16 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบกในพื้นที่อำเภอจะนะ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อรองรับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่อำเภอจะนะเป็นโครงข่ายทางหลวงขนาดเล็ก ออกแบบเพื่อการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร มีถนนสายหลักเพียง 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 43 และ 408 ขนาด 4 ช่องจราจร หากมีการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ถนนดังกล่าวจะไม่รองรับความเจริญที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้ง ยังต้องมีการเชื่อมต่อการขนส่งในระบบรางและการเชื่อมโยงโครงข่ายทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ สภาพการจราจรทางบก และกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจ อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง จึงได้ดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบกในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นว่าในการพัฒนา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” นั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงไปของระบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าว ให้สามารถบูรณาการเชื่อมต่อการเดินทางทั้งระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top