ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐระดับดี ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 กับผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเฝ้าระวัง และควบคุมโรค

วันนี้ (16 ก.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม จึงจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยนายวิษนุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

สำหรับจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐระดับดี ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 กับผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเฝ้าระวัง และควบคุมโรค จากรองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐระดับดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ในประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่สามารถจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงรุก รองรับสถานการณ์ เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการคาดการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินงาน ทั้งนี้ เป็นประเภทรางวัลใหม่ ที่จัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ปีแรก จังหวัดสงขลาเป็น 1 ในผลงานที่ได้รับรางวัล จากทั้งหมด 14 ผลงานทั่วประเทศ

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top