ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วันนี้ (17 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกองเอก จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม ซึ่งควรได้รับการยกย่อง โดยมีรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เข้าร่วมในพิธี

ว่าที่ นายกองเอก จรัญ จันทรปาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึง ภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ราชการในฐานะเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม และเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ได้แก่ นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา

สำหรับครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ มีความหมาย คือ อักษร ภ.ป.ร. หมายถึงพระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงม้าและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสาสมัครดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยมาโดยตลอด ช่อชัยพฤกษ์หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์ เราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จับต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตน

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

วิทยา สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top