ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันนี้ (21 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพงศ์ทิพย์ กลัมพะสุต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร แม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ที่ตั้ง ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลาจัดตั้งและเปิดสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2518 ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน 288 คน ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย ครูอัตราจ้าง 8 คน ครูจิตอาสา 2 คน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา คุณภาพชีวิต พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศักยภาพทางอาชีพ ศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศักยภาพในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน เช่น ซ่อมแซมอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน และพัฒนาแปลงเกษตร

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องฟันของเรา สืบเนื่องจากนักเรียนยังมีปัญหาเรื่องการปวดฟัน เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญของการแปรงฟัน ซึ่งครูได้นำสื่อการเรียนการสอน คือ โมเดลฟันเสมือนฟันจริงมาใช้ในการสอน พร้อมทั้งใช้เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง ทำให้นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของฟัน เข้าใจสาเหตุที่ทำให้ฟันผุ สามารถจดจำความสำคัญ และการแปรงฟันอย่างถูกวิธีได้เร็ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลเรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เกี่ยวกับสีที่ได้มาจากพืชสมุนไพร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสีจากพืช โดยครูให้นักเรียนนำใบเตย ดอกอัญชัญ มาขยำกับน้ำให้เกิดสี และบอกว่าสีจากพืชต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสีอะไร สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เช่น การประกอบอาหาร จากนั้น ให้ทำใบงานโดยการระบายสี ส่งเสริมในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนนี้ มีหนังสือทั้งหมด 5,245 เล่ม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำไปให้นักเรียนยืมอ่านเป็นเวลา 3 วัน แล้วนำหนังสือเล่มใหม่ไปให้ยืมอ่านต่อ จากการบันทึกการอ่าน นักเรียนส่วนใหญ่มักชอบอ่านหนังสือนิทาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่าน ช่วยกระตุ้นจินตนาการ และส่งเสริมการรักการอ่าน

สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีสมาชิกจำนวน 500 คน เงินหุ้น 40,960 บาท โรงเรียนได้กำหนดให้มีกิจกรรมร้านค้าขายสินค้า กิจกรรมบันทึกการขายสินค้า และทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการเขียนหนังสือ การบัญชี การฝึกคิดเลข และทักษะอื่น ๆ ภายในสหกรณ์ ได้จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตรสำหรับกิจกรรมห้องพยาบาล ส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้าใช้บริการ มักจะเป็นไข้หวัด ปวดท้องจุกเสียด และอุบัติเหตุหกล้ม ทำการปฐมพยาบาล หากเกินความสามารถ จะนำส่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสำนักเอาะ

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทางโรงเรียนได้จัดทำอาหารครบ 5 หมู่ ตามปริมาณที่กำหนดและสอดคล้องกับการเกษตร มีผู้ปกครองนักเรียนหมุนเวียนมาประกอบอาหารกลางวันทุกวัน ส่วนอาหารเสริม คือ นมผงพระราชทานได้แจกจ่ายให้นักเรียนไปทานที่บ้าน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนนำปิ่นโตพระราชทานบรรจุอาหาร เพื่อนำไปส่งให้นักเรียนที่บ้านในเวลา 11.00 น. และรับคืนเวลา 16.00 น. เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้มีการสาธิตทำไข่เค็มสมุนไพร โดยใช้ไข่ไก่ที่เหลือจากการประกอบอาหารกลางวัน สาธิตการเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยสีอะคริลิคและนำไปจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพเสริมและอาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ การจัดทำบัญชี งานอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ตลอดจนมีลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ์

ในส่วนของกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้มีการสาธิตการปลูกผักและไม้ผล เช่น คะน้า ผักกาด พริก กิจกรรมปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมประมง การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกการดูแล และนำไปประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีผลผลิตเพียงพอและเหลือนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมปลูกผัก ไม้ผล การแต่งดิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงมโนราห์ของนักเรียน ซึ่งครูได้ฝึกฝนให้นักเรียนรำมโนราห์ที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภาคใต้ ฝึกฝนโดยมีปราชญ์มโนราในแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านดนตรี ท่ารำมาฝึกสอนให้กับนักเรียน

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสให้จังหวัดสงขลาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้นักเรียนอย่างเพียงพอ ให้นักเรียนปัจจุบันและนักเรียนที่จบการศึกษาและออกไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดี ให้ชมรมศิษย์เก่าและทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

วิทยา สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top