ข่าวมาใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เห็นชอบการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ในวันที่ 5-14 ตุลาคม 2564 เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (23 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 56/2564 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

พร้อมกันนั้น ยังได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Webex กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อำเภอ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตรวจคนเข้าเมืองฯลฯ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อีกด้วย

ตามที่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จํานวน 1,511,357 ราย รักษาหายแล้ว 1,366,752 ราย มีผู้เสียชีวิต 15,753 ราย ขณะนี้ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งในวันนี้ (23 ก.ย. 64) จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 388 ราย โดยพบผู้ป่วยในอำเภอเมือง 78 ราย  อำเภอหาดใหญ่ 52 ราย อำเภอสิงหนคร 46 ราย อำเภอรัตภูมิ 45 ราย อำเภอจะนะ 41 ราย อำเภอสะบ้าย้อย 40 ราย อำเภอสะเดา 38 ราย และพบประปรายในอำเภออื่น ๆ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย หายป่วยกลับบ้านประมาณ 300 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ขณะนี้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า ร้อยละ 52

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ในวันที่ 5-14 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งข้อปฏิบัติสำหรับศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ประกอบอาหาร ผู้ตักอาหาร ผู้แจกจ่ายอาหารในโรงทาน ผู้บริโภค) ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธี ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการหารือในการจัดตั้ง LQ ศูนย์กักตัวชุมชน (CI) การขออนุญาตจัดตั้ง Hospitel เพิ่มเติมในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 การจัดตั้งชุมชนสีฟ้าและหมู่บ้านสีฟ้า เพิ่มเติมอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top