ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (23 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ปกครองจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์ม และเป้าหมายระดับโลก 12 เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน และโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ จำนวน 4 รุ่น ผ่านระบบ Zoom เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ร่วมคิด ร่วมวางแผนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน

พร้อมทั้งให้จังหวัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถือปฏิบัติเรื่องศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ว่าเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการและให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และในปี 2565 ให้เร่งจัดตั้ง ศปถ. ท้องถิ่นให้ครบทุก อปท. และขับเคลื่อนนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ อีกทั้ง ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดตำบลขับขี่ปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับด่านในระดับต่าง ๆ เช่น ด่านโรงเรียน ด่านชุมชน ด่านโรงงาน เป็นต้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มลดลง ทำให้รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น จึงให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ของอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อไม่ให้ตัวเลขในไตรมาสสุดท้ายเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาการเลื่อนจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเดิมในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้สามารถจัดงานในแบบออนไซต์ และออนไลน์สอดคล้องกับการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนสากล รวมถึงการพิจารณาขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีการเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในปีงบประมาณ 2565 ไปก่อน และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ให้เข้าร่วมดำเนินงาน

สำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิงหาคม มีผู้บาดเจ็บ Admit จำนวน 1,637 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 183 ราย โดยอำเภอเสี่ยงสูงมากที่พบการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเสี่ยงสูง ได้แก่ อำเภอจะนะ และอำเภอสะเดา ซึ่งจากข้อมูลรายละเอียดของการบาดเจ็บ (Admit) และการเสียชีวิต พบว่าสาเหตุหลัก คือ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย และยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top